عاشقتم...

باز آمده ای با سلام های هر روز

با بوسه های هر صبح

با نوازش های عاشقانه ی شبانگاه

و با لذت های عمیق

 

باز آمده ای تا بارانت بر تنم ببارد

و زندگی ام ببخشد و

عاشقترم کنی

 

تو بازگشته ای

نه مثل همه ی آنهایی که رفته اند

و جاده ی برگشت را گم کردند...

تو همیشه برمیگردی تا بیادم بیاوری

عشق را میشود هر روز حس کرد

 

تو آمده ای تا من آغوش هر صبحت را حس کنم

و همه ی روز را با لبخند تو زندگی کنم

و شب با شیطنت های عاشقانه ی تو

خوشبختی را باور کنم

 

تو اهلی کردن را خوب بلدی

دیر زمانی ست اهلیم کرده ای

و هر بار نه در زمانی که منتظرت هستم، نه!

به خلوتم سر میزنی و

در ناباوریم می روی

همین که اطمینان دارم بازخواهی گشت برایم کافی ست

 

تو بازگشته ای و من

به عشق ایمان میاورم

پاییز زیبای من!

/ 0 نظر / 57 بازدید